จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

วันจันทร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2554

บทที่ 11 องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว

บทที่ 11 องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว
องค์กรระหว่างประเทศ
1. องค์การท่องเที่ยวโลกเป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นมาตามวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวนานาชาติในระดับระหว่างรัฐบาล มีองค์กรภายใน คือ สมัชชา คณะมนตรีบริหาร สำนักงานเลขาธิการ  สำนักงานเลขาธิการภูมิภาค และคณะกรรมการประจำภูมิภาค
2.   องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ เป็นการส่งเสริมการบินพลเรือนให้กว้างขวางไปทั่วโลก โดยยึดหลักการและกลยุทธ์ในการวางแผนและพัฒนาการขนส่งทางอากาศ
3.   โครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง เป็นโครงการความร่วมมือ 6 ประเทศ คือ ไทย จีน เวียดนาม ลาว พม่า และกัมพูชา โดยให้ความร่วมมือกันในเรื่อง การคมนาคมขนส่ง พลังงาน โทรคมนาคม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การค้าและการลงทุนการท่องเที่ยว
4.   โครงการความร่วมมือทางเศรษฐกิจของอนุทวีปบังคลาเทศ อินเดีย พม่า ศรีลังกา ไทย มีการตกลงทำความร่วมมือกันในเรื่อง การค้าการลงทุน  เทคโนโลยี  พลังงาน และอื่นๆ
5.   โครงการความร่วมมือลุ่มแม่น้ำโขง แม่น้ำคงคา เป็นโครงการความร่วมมือของ 7 ประเทศ คือ ไทย อินเดีย  จีน พม่า ลาว เวียดนาม และกัมพูชา โดยให้ความร่วมมือกันในด้านวัฒนธรรม  การศึกษา  การสื่อสารคมนาคมและการท่องเที่ยว
6.   โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย  มาเลเซีย  ไทย  เป็นโครงการความร่วมมือทางประวัติศาสตร์
7.  คณะอนุกรรมการด้านการท่องเที่ยวภายใต้คณะกรรมการว่าด้วยการค้าและการท่องเที่ยวอาเซียน เป็นสมาคมแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
8.   สภาการเดินทางและการท่องเที่ยวโลก  เป็นองค์กรธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางและการท่องเที่ยว
9.   สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศเป็นองค์กรที่ส่งเสริมให้มีการขนส่งทางอากาศที่ปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ
10.  สมาคมส่งเสริมการประชุมระหว่างประเทศ  เป็นองค์กรที่ส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ
11.  องค์กรแห่งความห่วงใยในการท่องเที่ยว เป็นองค์การที่ทำให้การท่องเที่ยวมีรูปแบบที่ยุติธรรมและมีจริยธรรมในการท่องเที่ยว
12.  สมาพันธ์สมาคมนำเที่ยวนานาชาติ  เป็นตัวแทนของบริษัทนำเที่ยว ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ
13.  สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ส่งเสริมความสนใจให้ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคเป็นดินแดนเพื่อการพักผ่อน
14. สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวภาคเอเชียตะวันออกส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในแต่ละภูมิภาคที่ประเทศสมาชิกตั้งอยู่
15. สมาคมท่องเที่ยวอาเซียน  ส่งเสริมให้มีการประสานความร่วมมือ มิตรภาพ ตลอดจนความช่วยเหลือต่างๆ
16. สมาคมบริษัทนำเที่ยวแห่งอเมริกา  เป็นสมาคมที่วางมาตรการบริการแก่นักท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยว


(เขื่อนสิริกิติ์)

องค์กรในประเทศไทย
1. สำนักนายกรัฐมนตรี ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
2. สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว  สนับสนุนการประกอบธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ให้อยู่ในระดับมาตรฐาน
3. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  เป็นองค์กรที่สนับสนุนให้มีการท่องเที่ยวในประเทศไทย
4. สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ เป็นองค์การมหาชนของรัฐ ทำหน้าที่ส่งเสริมและพัฒนาการจัดประชุมและนิทรรศการ
5. องค์กรต่างๆที่กำกับดูแลด้านแหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทย
5.1 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
5.2 กรมทรัพยากรธรณี
5.3 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
5.4 กรมศิลปากร
5.5 กรมการศาสนา
5.6 กรมชลประทาน
5.7 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
5.8 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.9 กรมควบคุมมลพิษ
5.10 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
5.11 องค์การสวนสัตว์
5.12 องค์การสวนพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย
5.13 สำนักงานจังหวัด
5.14 สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล
6. องค์กรที่กำกับควบคุมดูแลด้านสิ่งอำนวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว
6.1 กรมการขนส่งทางอากาศ
6.2 บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
6.3 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
6.4 บริษัท ท่าอากาศยานกรุงเทพแห่งใหม่ จำกัด (มหาชน)
6.5 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
6.6 บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
6.7 กรมทางหลวง
6.8 กรมการขนส่งทางบก
6.9 กรมการขนส่งทางน้ำและพานิชยนาวี
6.10 การรถไฟแห่งประเทศไทย
6.11 บริษัท ขนส่ง จำกัด
6.12 การไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
6.13 การประปานครหลวงและการประปาส่วนภูมิภาค
6.14 สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
7. องค์กรที่กำกับดูแลด้านสินค้าเพื่อการท่องเที่ยว
7.1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
7.2 สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
7.3 สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
7.4 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
7.5 กรมศุลกากร


(เขื่อนภูมิพล)
8. องค์กรที่กำกับดูแลด้านบริการทางการท่องเที่ยว
8.1 กองกำกับการตำรวจแห่งชาติ
8.2 สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์
8.3 กองการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร
8.4 ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
8.5 ธนาคารและสถาบันการเงิน
8.6 กระทรวงสาธารณะสุข
8.7 กรมสรรพากร
9. องค์กรที่กำกับดูแลด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
9.1 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
9.2 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
9.3 กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
10. สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว  เป็นการรวมตัวกันของบริษัทนำเที่ยวและเป็นศูนย์กลางของผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวเน้นการเดินทางภายในประเทศ
11. สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว
12. สมาคมผู้ประกอบการนำเที่ยวแห่งประเทศไทย
13. สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ
14. สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย
15. สมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
16. สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย
17. สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกประจำประเทศไทย
18. ไซท์ไทยแลนด์ แชฟเตอร์
19. สมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติไทย
20. สมาคมโรงแรมไทย
21. สมาคมภัตตาคารไทย
22. สมาคมสวนสนุกและส่วนพักผ่อนหย่อนใจ
23. สมาคมเพื่อสวนสัตว์ไทย
24. สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
25. ชมรมผู้ค้าอัญมณีและเครื่องประดับมาตรฐาน
26. สมาคมรถโดยสารไม่ประจำทาง
27. สมาคมเรือไทย
28. สมาคมการแสดงสินค้า
29. สมาคมสปาไทย
30. หอการค้าไทยและหอการค้าจังหวัด
31. สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

(แหลมพรหมเทพ)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น